هاست لینوکس Cpanel

خرید هاست لینوکس کنترل پنل Cpanel

هاست لینوکس 300 مگابایت
 • 300 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دامنه اضافی
 • هفتگی بکاپ
 • نامحدود سایر امکانات
هاست لینوکس 500 مگابایت
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • هفتگی بکاپ
 • نامحدود دامنه اضافی
 • نامحدود سایر امکانات
هاست لینوکس 1 گیگابایت
 • 1 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • هفتگی بکاپ
 • نامحدود دامنه اضافی
 • نامحدود سایر امکانات
هاست لینوکس 2 گیگابایت
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • هفتگی بکاپ
 • نامحدود دامنه اضافی
 • نامحدود سایر امکانات
هاست لینوکس 3 گیگابایت
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • هفتگی بکاپ
 • نامحدود دامنه اضافی
 • نامحدود سایر امکانات
هاست لینوکس 5 گیگابایت
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • هفتگی بکاپ
 • نامحدود دامنه اضافی
 • نامحدود سایر امکانات
هاست لینوکس 10 گیگابایت
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • هفتگی بکاپ
 • نامحدود دامنه اضافی
 • نامحدود سایر امکانات
هاست لینوکس 15 گیگابایت
 • 15 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • هفتگی بکاپ
 • نامحدود دامنه اضافی
 • نامحدود سایر امکانات
هاست لینوکس 20 گیگابایت
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • هفتگی بکاپ
 • نامحدود دامنه اضافی
 • نامحدود سایر امکانات