سرور مجازی حرفه ای آلمان با هارد بالا

Plan 1
 • 2GB Ram
 • 2Core Cpu
 • 500GB Hard
 • Unlimited Bandwidth
 • 1Gbps Network Port
Plan 2
 • 4GB Ram
 • 4Core Cpu
 • 1TB Hard
 • Unlimited Bandwidth
 • 1Gbps Network Port
Plan 3
 • 4GB Ram
 • 4Core Cpu
 • 2TB Hard
 • Unlimited Bandwidth
 • 1Gbps Network Port
Plan 4
 • 4GB Ram
 • 4Core Cpu
 • 3TB Hard
 • Unlimited Bandwidth
 • 1Gbps Network Port
Plan 5
 • 8GB Ram
 • 8Core Cpu
 • 4TB Hard
 • Unlimited Bandwidth
 • 1Gbps Network Port