سرور مجازی حرفه ای آلمان SATA

VPS - 1
 • 1GB RAM
 • 2Core CPU
 • 50GB HDD
 • unlimited Bawndwidth
 • 1Gb Port
VPS - 2
 • 2GB RAM
 • 2Core CPU
 • 100GB HDD
 • unlimited Bawndwidth
 • 1Gb Port
VPS - 3
 • 4GB RAM
 • 4Core CPU
 • 250GB HDD
 • unlimited Bawndwidth
 • 1Gb Port
VPS - 4
 • 6GB RAM
 • 4Core CPU
 • 350GB HDD
 • unlimited Bawndwidth
 • 1Gb Port
VPS - 5
 • 8GB RAM
 • 6Core CPU
 • 500GB HDD
 • unlimited Bawndwidth
 • 1Gb Port